1. Ana Sayfa
 2. Ders kitabı Cevapları
 3. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temelleri: Atatürk İlkeleri Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temelleri: Atatürk İlkeleri Ders Kitabı Cevapları

Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temelleri: Atatürk İlkeleri Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları Nev Kitap

106. Sayfa

Araştırınız

Cumhuriyet yönetiminin sahip olduğu özellikler hakkında bir araştırma yapınız.

 • Millet egemenliği anlayışı vardır,
 • Kişi hak ve özgürlükleri devletin garantisi altındadır,
 • Yöneticiler belli süreliğine seçilirler,
 • Seçme ve seçilme hakkı vardır,
 • Hukukun üstünlüğü anlayışı hakimdir,

Dünyada demokratik cumhuriyet ile yönetildiğini bildiğiniz devletler hangileridir? Bildiklerinizi söyleyiniz.

 • Almanya
 • Fransa
 • Türkiye
 • Yunanistan
 • İtalya
107. Sayfa

Sıra Sizde 

Cumhuriyet yönetimi ile mutlakiyet ve meşrutiyet yönetimleri arasındaki farklar nelerdir? Aşağıda yazarak belirtiniz.

CUMHURİYETMUTLAKİYETMEŞRUTİYET
Yöneticiler seçimle belirlenir.Yönetim babadan oğula geçer. Saltanat sistemi vardır.Padişahın yanında halkın seçtiği kişilerden oluşan bir meclis vardır.
Halk yönetimde tek söz sahibidir.Devlet yönetiminde tek söz padişahındır.Padişah, Padişahın seçtiği kişiler ve halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis vardır. Son söz padişahındır.
Seçilenler belli süreliğine yönetimde kalırlar ve tekrar yönetime gelebilmek için seçimleri kazanmaları gerekmektedir.Padişah hayatı süresince yönetimde kalırlar.Padişah ve onun seçtiği kişiler yaşamları süresince bu görevde kalabilirler, halkın temsilcileri ise belli süreliğine bulundukları görevde kalabilirdi.
Herkes kanunlar önünde eşittir.
108. Sayfa

Soru/Yorum

Cumhuriyeti korumak ve cumhuriyetin devamlılığını sağlamak için bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak Cumhuriyet değerlerini korumalıyız. Devletimize sadakatle bağlı olmalıyız. Devletimize karşı yönelen her türlü tehlikeye karşı birlik olup birlikte mücadele etmeliyiz. Vatandaşlık sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Meclisimize sahip çıkmalıyız. Millet egemenliğinden taviz vermemeliyiz. Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemeliyiz.

Atatürk’ün, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda söylemiş olduğu sözleri araştırınız. Atatürk’ün sahip olduğu vatan ve millet sevgisinin bu sözlerde nasıl ifade edildiğini inceleyiniz.

“Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.”

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

“Ne Mutlu Türk’üm diyene!”

Mustafa Kemal Atatürk yukarıda verilen örnek sözlerden de anlaşılacağı üzere vatan sevgisi, milli kültüre bağlılık ve bağımsızlık duygularıyla yaşamış ve bu uğurda mücadele etmiştir.

109. Sayfa

Soru/Yorum

Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünden siz ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Atatürk “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünü söylerken Türklerin diğer milletlerden daha üstün olduğunu vurgulamak için söylememiştir. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı bir ırkı veya etnik kökeni yüceltmeyi hedeflemez. Atatürk milliyetçiliği birleştirici bir güç olarak tasvir etmiştir. Dolayısıyla da Atatürk kendisini Türk hisseden herkesi Türk olarak kabul etmiştir. Irk veya etnik köken birliğinden ziyade, birlikte yaşamak arzusunun ve dayanışma duygusunun temel öge olduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple Atatürk’ün bu sözünü toplumu birleştirmek bütünleştirmek amacıyla söylemiş olduğunu düşünüyorum.

Soru/Yorum

Halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ilkesinin hangi özelliklerini içerisinde barındırmaktadır?

Halkçılık ilkesi temel olarak sınıf ayrımının olmadığı adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir sosyal devlet anlayışını benimser. Bu noktadan hareket ettiğimizde Cumhuriyetçilik ilkesi devlet yönetiminde halkın egemenliğini savunur. Millet egemenliğinden bahsedebilmemiz için de herkesin kanunlar önünde eşit olması ve adalet duygusuyla yönetilmesi gerekir. Her vatandaşın bir oy hakkının olması eşitliğe örnek gösterilebilir.

110. Sayfa

Sıra Sizde

Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temelleri: Atatürk İlkeleri Ders Kitabı Cevapları

 

Atatürk, incelediğiniz fotoğraflarda ne yapıyor?

Halkın çeşitli konulardaki şikayet veya isteklerini dinliyor.

Atatürk’ün bu fotoğraflardaki davranışlarını açıklayan ilkesi sizce hangisidir?

Bu fotoğraflar devletle vatandaşın iç içe olduğunu anlatıyor diye düşünüyorum. Devletin halkın sorunlarıyla ilgilendiği şeklinde yorumlayabilirim. Bu bakımdan Halkçılık ilkesi olduğunu söyleyebilirim.

Araştırınız

Toplumların gelişmesinde ekonominin rolü var mıdır? Ekonominin devlet yaşamındaki önemi konusunu arkadaşlarınızla tartışınız.

Ekonomi tarihin her döneminde önemli olmuştur. Gelişmenin öncelikli koşulunun bilgi-bilim kadar ekonomi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgiyi üretime dönüştürmezseniz kağıt üstünde kalmaktan öteye gidemez. Bu nedenle de bilgiyi ancak güçlü bir ekonomiyle üretime dönüştürebiliriz. Bu nedenle ekonominin önemli olduğunu düşünüyorum.

112. Sayfa

Soru/yorum

Verilen fotoğrafı ve metni inceleyiniz. Atatürk’ün hangi özelliğe sahip din adamlarını sevmediğini açıklayınız.

Şahsi çıkarları için dinimizi kullanan din adamalarını eleştirmiştir.

113. Sayfa

Soru/yorum

Laikliğin aşağıda verilen aşamalarını inceleyiniz.
Tarih                               Olay
1 Kasım 1922     Saltanatın kaldırılması
3 Mart 1924       Halifeliğin kaldırılması
3 Mart 1924       Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırılması
3 Mart 1924       Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
11 Mart 1924      Medreselerin kapatılması
30 Kasım 1925  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
17 Şubat 1926    Medeni Kanun’un kabul edilmesi
10 Nisan 1928   Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “Devletin dini Islâm’dır.” ifadesinin kaldırılması
10 Nisan 1928   Milletvekillerinin “Vallahi, Billahi” diye başlayan ant içme şeklinin değiştirilmesi
5 Şubat 1937     Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi

Laiklik ile ilgili gerçekleştirilen bu aşamalar Türk halkına ne gibi yararlar sağlamış olabilir?

Dini kullanarak halk üzerinden menfaat sağlayanlar önlenmiştir.

Karma eğitime geçilerek herkese eğitim alma hakkı verilmiştir.

Medeni kanunla birlikte kadınlara birçok hak verilmiştir.

Din ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranılması sağlanmıştır.

Eski ve yeni milletvekili ant içme şekillerini inceleyiniz. Günümüzde milletvekillerinin göreve başlarken söyledikleri ant içme metnini inceleyerek görüşlerinizi söyleyiniz

Milletvekillerinin yeni yemin metnini incelediğimizde yemini AND İÇERİM şeklinde bitiyor. Eski metinde ise “Vallahi, Billahi” şeklinde bir başlangıç vardı. Yeni metnin hazırlanışında laikliğin öne çıktığını ve tüm dinler için ortak bir kavramın yerleştirildiğini görüyoruz.

114. Sayfa

Araştırıyorum

Islahat: Kısaca bozuk, görevini yapamayan şeyleri düzeltme olarak tanımlanabilir.

Yenilik: Yetersiz olan veya zararlı olan şeyleri değiştirmek yenilerini getirmek,

İnkılap: Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.

Kaynak: Oxford Languages

İnceleme / Analiz

Atatürk’ün giydiği kıyafeti (Görsel 4.4.) inceleyiniz. Sizce Atatürk’ün giydiği kıyafetlerle inkılapçılık ilkesi arasında bir bağlantı var mıdır?

İnkılapçılık ilkesi modernleşmeyi, yenileşmeyi ve değişimi gerektirir. Görselleri incelediğimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafetlerinde daha modern bir tercihin olduğunu görebiliriz.

https://bilgininkalesi.com/siniflar/8-sinif/ders-kitabi-cevaplari/

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/ataturk-ilkeleri-belleten-makale/

https://www.atam.gov.tr/fotograflar/atatu%cc%88rk-ve-c%cc%a7ocuklar

Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temelleri: Atatürk İlkeleri Ders Kitabı Cevapları

Yorum Yap

Yorum Yap