1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 7.Sınıf Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

50. sayfa

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

Ticaret yolları tarihin her döneminde önemini korumuştur. Çünkü ticaret yolları bir ülkeye hem vergiler ve ülkedeki ticaretin canlanması yönünden ekonomik kazanç sağlar hem de o ülkenin stratejik önemini artırır. Bu nedenle ülkeler mümkün olduğunca ticaret yollarını kontrolleri altında tutmaya çalışmışlardır.

51. Sayfa

Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?

Ülkemizin sınırlarını ve iç güvenliğini korumak için düşman devletler veya terör örgütleriyle mücadele edildiği sırada yaralanan ve sakat kalan kişilere gazi unvanı verilmektedir. Çünkü bu kişiler bizler ve vatanımız için kendilerini feda etmişlerdir.

Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin fethettiği toprakları toplumsal ve ekonomik hayatta insanları rahatlattığını ve şehirleri imar ederek halka daha huzurlu ve güvenli bir yaşam sağladığını belirtmiştir.

52. Sayfa

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi
yararları olmuştur? Tartışınız.

Siyasi: Fethedilen bölgelerdeki halkların Osmanlı Devleti’ne daha kolay alışmasını ve bağlanmasını sağlamıştır. Devlet içinde isyanların, ayrılıkçı mücadelelerin başlaması önlenmiştir. Böylece Devlet daha da güçlü hale gelmiştir. Balkan devletleri karşısında Osmanlı Devleti’ne avantaj sağlamıştır.

Askeri: Osmanlı Devleti gayrimüslimleri askere almıyordu. Onlardan askere gitmeme karşılığında cizye adı altında vergi alıyordu. Böylece devletin gelirleri de artmış olurdu.

Ekonomik: Osmanlı Devleti gayrimüslim halka belli kurallara (vergi vb.) uymaları karşılığında ticaret yapma hakkı tanımıştı. Böylece gerek ülke içindeki gerekse de farklı ülkelerdeki gayrimüslimler Osmanlı topraklarında ticaret yapabilmişti. Bu durum Osmanlı Devletindeki ekonomik hayatın canlı olmasını ve devletin vergi gelirlerinin artmasını sağlamıştır. Bazı durumlarda yabancı devletlere ekonomik imtiyazlar verilerek düşmanlarına karşı siyasi üstünlük de sağlamıştır.

ETKİNLİK ZAMANI

1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

– Fethedilen bölgelerdeki halka haklarını iade etmişlerdir.

– Vergi muafiyeti sağlamışlardır.

– Dinî serbestlik tanımıştır.

2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

Eski yönetimler hemen kaldırılırsa halktan tepki gelebilirdi. Bu nedenle eski yönetimleri hemen zorla değiştirmek yerine zamana bırakarak barış yoluyla Osmanlı Devlet sistemine uyumlu duruma getirilmiştir.

3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

Çünkü Osmanlı Devleti onların dillerine, dinlerine ve kültürlerine dokunmamıştı. Onların devlete bağlı kalmaları şartıyla eski yaşamlarını sürdürmelerine izin verilmişti. Böylece Balkan milletleri kültürlerini koruyabilmişti.

53. Sayfa

ETKİNLİK ZAMANI

1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Fetih bir başlangıçtır, adalet ise fethedilen topraklarda herkese eşit olarak uygulanması gereken vazgeçilmez bir unsurdur. Fethettiğiniz topraklarda kalıcı olmak istiyorsanız adil bir yönetim anlayışı sergilemek zorundasınız. Yani Fetih ve adalet birbirini tamamlar.

2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

– Huzur ve güven ortamı sağlar,

– Ekonomik ve sosyal hayatı canlı tutar,

– Halkın devletle olan bağını güçlendirir.

55. Sayfa

ETKİNLİK ZAMANI

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

Siyasî; Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtarak Anadolu’daki Türk birliğini bozmaya çalışması

Askerî; Osmanlı ordusunun Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmak,

Ekonomik; Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli bir konuma sahip olması,

Dinî:  II. Mehmed’in, Hz. Muhammed’in; “İstanbul elbet feth olunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler” hadisine layık olabilme düşüncesi

Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?

Şahî toplarının döktürülmesini önemsiyorum. Çünkü İstanbul’un surları oldukça sağlam yapılmıştı ve daha önceki kuşatmalarda da görüldü ki surların bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Şahî topları da Osmanlı Devleti’ne bu imkanı sağlamıştır.

II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?

Fatih Sultan Mehmet’in yeterli hazırlığı yaptığını düşünüyorum.

İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?

İstimalet; halka ve özellikle gayrimüslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma anlamı vardır.

Millet Sistemi; farklı etnik, dini ve kültürel unsurları bir arada yaşatan Osmanlı Devleti’nin uyguladığı farklı dinlere inanan insanların bir arada barış ve huzur içinde yaşamasını amaç edinen, oluşturduğu hoşgörü ikliminde farklı dinlere mensup insanların kültürlerini korumasını sağlayan sistemin adıdır.

İstimalet ve millet sisteminin tanımları incelendiğinde İstanbul’un fethinden sonra he iki durumunda İstanbul’da uygulandığını söyleyebiliriz.

Bu düşüncemize kanıt olarak da Fatih Sultan Mehmet’in;

– Ayasofya’ya toplanmış halka, canlarına ve hürriyetlerine asla zarar verilmeyeceğini, emniyet içerisinde evlerine gidebileceklerini söylemesi.

– Ortodoks Hristiyanlara din ve vicdan hürriyeti tanıyarak onları koruması,

– Bizans askerlerinden esir düşenler daha sonra serbest bırakması

gösterilebilir.

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

– Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır,

– Osmanlı Devleti’nin güvenliği sağlanmıştır,

– Boğazlar ve Karadeniz’in kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçmiştir,

– Ordunun Rumeli’ye geçişi kolaylaşmış ve askeri olarak avantaj sağlanmıştır,

–  Fatih Sultan Mehmet Peygamber Efendimizin övgüsüne ve müjdesine mazhar olmuştur.

58. Sayfa

Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?

– Memlük Sultanını yanıltmak için ordunun Safevi Devleti üzerine yürüyeceğini bildirmiş ve böylece Memlüklüleri hazırlıksız yakalamıştır,

– Savaşta hareket kabiliyeti kazanabilmek ve hızlı ilerleyebilmek adına hafif toplar hazırlanmıştır,

– Donanma ile denizde de üstünlüğü elde etmiştir.

– Savaş meydanını iyi inceleyerek Memlük ordusunun zayıf kanadını tespit etmiş ve o yönden saldırarak Memlüklülerin topları kullanamamalarını sağlamıştır.

ETKİNLİK ZAMANI

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Benzerlikler: 

 • Her ikisinde de önemli ticaret yollarının kontrolü sağlanmıştır,
 • Donanma kullanılmıştır,
 • Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyasındaki saygınlığı ve etkinliği artmıştır,

Farklılıklar:

 • İstanbul’un fethi için daha büyük toplar kullanılmıştı,
 • İstanbul’un fethi bir şehir kuşatması şeklinde gerçekleşmişti,
 • İstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü sağlamıştır,

59. Sayfa

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

 • Çok korunaklı kalelere sahipti ve bu kaleleri aşmak oldukça zordu,
 • Bir ada olması sebebiyle savunmaya elverişli bir yapısı vardı,
 • İyi eğitimli askerleri vardı.

60. Sayfa

Fethedilen Yer: Trabzon

Fetheden Padişah: Fatih Sultan Mehmet

Fethedildiği Devlet: Trabzon Rum İmparatorluğu

Fethedildiği Tarih: 15 Ağustos 1461

Fethin Sebepleri: 

 • Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek,
 • Anadolu siyasi birliğini sağlamak
 • İpek yolunun önemli kollarından birini daha ele geçirmek,
 • Bizans İmparatorluğu’nun diriltilmesi umutlarına son vermek.
 • Akkoyunlular ile ittifak yapmaları

Fethin Sonuçları: 

 • Karadeniz’in güney kıyılarının fethi tamamlandı.
 • Anadolu’da Türk olmayan bir devlet kalmadı. Anadolu siyasi birliğini sağlama adına önemli bir adım atılmış oldu.
 • İpek yolunun önemli kollarından biri daha kontrol altına alındı. (Osmanlı’nın ticaret yollarına ki etkinliği arttı.)
 • Bizans’ın diriltilmesi umuduna tamamen son verildi.
 • Akkoyunlu Devleti ile ilişkilerin bozulmasına ve Otlukbeli Savaşı’na sebep oldu.

Fetihte İzlenilen Yöntem: Kara ve Deniz kuşatması şeklinde gerçekleşmiştir.

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

61. Sayfa

ETKİNLİK ZAMANI

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?

Askerlerin kıyafetleri ve silahları dikkatimi çekti. 

2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.

Mohaç Meydan Savaşı adından da anlaşılacağı gibi bir meydan savaşıdır. Meydan savaşlarında göğüs göğüse (yakın) muharebe yapılır. Dolayısıyla da yaya askerler bu nedenle önde yer almaktadır.

3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.

 • Çok korunaklı kalelere sahipti ve bu kaleleri aşmak oldukça zordu,
 • Bir ada olması sebebiyle savunmaya elverişli bir yapısı vardı,

4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?

Kalenin içine sızmak için tünel açıyor olabilirler. Bu askerlere Lağımcılar denir.

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?

Kullandıkları savaş araç gereçleri bakımından oldukça donanımlı oldukları ve düzenli oluşları öne çıkmıştır.

6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?

Askerlerin ortasında at üstündeki kişiler padişahtır.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH SİYASETİ KONUSU DERS KİTABI CEVAPLARI

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Cevapları

Yorum Yap

Yorum Yap